[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح تشکیل استان اصفهان شمالی
تاریخ : 1398/05/06

نسخه چاپی

عنوان : طرح تشکیل استان اصفهان شمالی

چاپی : C1-552-1503.pdf C1-552-1503.pdf تاریخ سند : 1398/05/06 شماره چاپ : 1503

پیوست ها

اصلاحیه 1 - 1398/7/09 پیوست : C1-552-E1.pdf C1-552-E1.pdf