[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تاریخ : 1398/05/05

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

چاپی : P-510-1500.pdf P-510-1500.pdf تاریخ سند : 1398/05/05 شماره چاپ : 1500