‹ وضعیت قبلی [4]

5 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : لایحه اصلاح بند (الف) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
تاریخ : 1398/05/02

نسخه چاپی

عنوان : لایحه اصلاح بند (الف) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

چاپی : SHM-599-11191.pdf SHM-599-11191.pdf تاریخ سند : 1398/05/02 شماره چاپ : 11191