[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان»
تاریخ : 1398/05/08
دوره : دهم
شماره ثبت : 336

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان»

چاپی : 16554.pdf 16554.pdf تاریخ سند : 1398/05/08 شماره چاپ : 801