[9] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [7]

8 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان
تاریخ : 1398/05/26

نسخه چاپی

عنوان : طرح الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان

چاپی : SHM-598-11633.pdf SHM-598-11633.pdf تاریخ سند : 1398/05/26 شماره چاپ : 11633