[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره «1» ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات»
تاریخ : 1398/05/25
دوره : دهم
شماره ثبت : 367

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره «1» ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات»

چاپی : 16076-1.pdf 16076-1.pdf تاریخ سند : 1398/05/25 شماره چاپ : 1155