‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تبصره (1) ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی»
تاریخ : 1398/05/27
دوره : دهم
شماره ثبت : 594

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تبصره (1) ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی»

چاپی : 16573.pdf 16573.pdf تاریخ سند : 1398/05/27 شماره چاپ : 1462