‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح تعیین تکلیف استخدامی کارکنان و مهندسین سازمان نوسازی، توسعه و تجهزات مدارس کشور
تاریخ : 1398/05/27

نسخه چاپی

عنوان : طرح تعیین تکلیف استخدامی کارکنان و مهندسین سازمان نوسازی، توسعه و تجهزات مدارس کشور

چاپی : RAD-585-1521.pdf RAD-585-1521.pdf تاریخ سند : 1398/05/27 شماره چاپ : 1521