[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : استفساریه جزء (7) بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
تاریخ : 1398/06/04