‹ وضعیت قبلی [5]

6 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» (ویرایش دوم)
تاریخ : 1398/06/03
دوره : دهم
شماره ثبت : 510

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» (ویرایش دوم)

چاپی : 16571 (1).pdf 16571 (1).pdf تاریخ سند : 1398/06/03 شماره چاپ : 1459