[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام دولت به تعیین سرفصل «جنایات آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاه ها»
تاریخ : 1398/06/05
دوره : دهم
شماره ثبت : 611

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام دولت به تعیین سرفصل «جنایات آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاه ها»

چاپی : 16586.pdf 16586.pdf تاریخ سند : 1398/06/05 شماره چاپ : 1479