[11] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [9]

10 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» (اعاده شده از شورای نگهبان)
تاریخ : 1398/06/09
دوره : دهم
شماره ثبت : 598

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» (اعاده شده از شورای نگهبان)

تاریخ سند : 1398/06/09 شماره چاپ : 1555