1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : انتزاع سازمان زندانها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور
تاریخ : 1398/06/12

نسخه چاپی

عنوان : انتزاع سازمان زندانها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور

چاپی : I-656.pdf I-656.pdf دست‌نویس : ID-656.pdf ID-656.pdf تاریخ سند : 1398/06/12 شماره چاپ : 1569