[12] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [10]

11 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
تاریخ : 1398/06/16

نسخه چاپی

عنوان : لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

چاپی : E2-519-1571.pdf E2-519-1571.pdf تاریخ سند : 1398/06/16 شماره چاپ : 1571