[13] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [11]

12 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» (اعاده شده از شورای نگهبان (2))
تاریخ : 1398/07/02
دوره : دهم
شماره ثبت : 519

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» (اعاده شده از شورای نگهبان (2))

چاپی : 16429-2.pdf 16429-2.pdf تاریخ سند : 1398/07/02 شماره چاپ : 1571