[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری
تاریخ : 1398/07/02

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری

چاپی : I-657.pdf I-657.pdf دست‌نویس : ID-657.pdf ID-657.pdf تاریخ سند : 1398/07/02 شماره چاپ : 1584