[8] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [6]

7 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
تاریخ : 1398/07/01

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

چاپی : P-367-1583.pdf P-367-1583.pdf تاریخ سند : 1398/07/01 شماره چاپ : 1583