[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه جزء (7) بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»
تاریخ : 1398/07/02
دوره : دهم
شماره ثبت : 647

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه جزء (7) بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»

تاریخ سند : 1398/07/02 شماره چاپ : 1549