[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور
تاریخ : 1398/07/03

نسخه چاپی

عنوان : طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور

چاپی : I-658.pdf I-658.pdf دست‌نویس : ID-658.pdf ID-658.pdf تاریخ سند : 1398/07/03 شماره چاپ : 1585