[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‏ها»
تاریخ : 1398/07/21
دوره : دهم
شماره ثبت : 616

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‏ها»

چاپی : 16665.pdf 16665.pdf تاریخ سند : 1398/07/21 شماره چاپ : 1490