[10] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [8]

9 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
تاریخ : 1398/07/20

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

چاپی : SHM-367-12484.pdf SHM-367-12484.pdf تاریخ سند : 1398/07/20 شماره چاپ : 12484