[11] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [9]

10 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
تاریخ : 1398/07/28

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

چاپی : E1-367-1618.pdf E1-367-1618.pdf تاریخ سند : 1398/07/28 شماره چاپ : 1618

پیوست ها

اصلاحیه 1- جایگزین 1- 1398/9/12 پیوست : E1-367-E1-G1.pdf E1-367-E1-G1.pdf
جایگزین 1 - 1398/8/11 پیوست : E1- 367-G1.pdf E1- 367-G1.pdf