[13] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [11]

12 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» (اعاده شده از شورای نگهبان)
تاریخ : 1398/08/12
دوره : دهم
شماره ثبت : 367

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» (اعاده شده از شورای نگهبان)

چاپی : 16076-2.pdf 16076-2.pdf تاریخ سند : 1398/08/12 شماره چاپ : 1618