‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی»
تاریخ : 1398/08/12
دوره : دهم
شماره ثبت : 658

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی»

چاپی : 16696.pdf 16696.pdf تاریخ سند : 1398/08/12 شماره چاپ : 1585