[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر
تاریخ : 1398/08/12

نسخه چاپی

عنوان : لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر

چاپی : I-668.pdf I-668.pdf دست‌نویس : ID-668.pdf ID-668.pdf تاریخ سند : 1398/08/12 شماره چاپ : 1636