[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل
تاریخ : 1398/08/12

نسخه چاپی

عنوان : لایحه موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل

چاپی : I-669.pdf I-669.pdf دست‌نویس : ID-669.pdf ID-669.pdf تاریخ سند : 1398/08/12 شماره چاپ : 1637