[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › پیشنهاد (ها) نماینده ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری
تاریخ : 1398/08/14

نسخه چاپی

عنوان : طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری

چاپی : P-665-1647.pdf P-665-1647.pdf تاریخ سند : 1398/08/14 شماره چاپ : 1647

پیوست ها

جایگزین 1- 1398/8/18 پیوست : جايگزين1- 665.pdf جايگزين1- 665.pdf