[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش دو فوریتی (در کمیسیون رد شد) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری
تاریخ : 1398/08/13

نسخه چاپی

عنوان : طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری

چاپی : R-665-1644.pdf R-665-1644.pdf تاریخ سند : 1398/08/13 شماره چاپ : 1644