[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بخشودگی بهای برق مشترکان خانگی کم مصرف»
تاریخ : 1398/08/20
دوره : دهم
شماره ثبت : 652

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بخشودگی بهای برق مشترکان خانگی کم مصرف»

چاپی : 16707.pdf 16707.pdf تاریخ سند : 1398/08/20 شماره چاپ : 1565