[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › گزارش شور دوم (در کمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاهها
تاریخ : 1398/08/19

نسخه چاپی

عنوان : الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاهها

چاپی : C1-611-1646.pdf C1-611-1646.pdf تاریخ سند : 1398/08/19 شماره چاپ : 1646