[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری»
تاریخ : 1398/08/18
دوره : دهم
شماره ثبت : 665

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری»

چاپی : 16705.pdf 16705.pdf تاریخ سند : 1398/08/18 شماره چاپ : 1644