[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › گزارش دو فوریتی (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : لایحه "درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها"
تاریخ : 1398/08/22

نسخه چاپی

عنوان : لایحه "درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها"

چاپی : C2-476-1662.pdf C2-476-1662.pdf تاریخ سند : 1398/08/22 شماره چاپ : 1662

پیوست ها

جایگزین 1 - اصلاحیه 2 - 1398/10/1 پیوست : C2- 476-1662-E2-G1.pdf C2- 476-1662-E2-G1.pdf
اصلاحیه 2 - 1398/9/26 پیوست : C2- 476-E2.pdf C2- 476-E2.pdf
اصلاحیه 1 - 1398/9/12 پیوست : C2-476-E1.pdf C2-476-E1.pdf