[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › پیشنهاد (ها) نماینده ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : لایحه "درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها"
تاریخ : 1398/08/25

نسخه چاپی

عنوان : لایحه "درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها"

چاپی : P-476-1665.pdf P-476-1665.pdf تاریخ سند : 1398/08/25 شماره چاپ : 1665

پیوست ها

پیوست 1 - 1398/8/26 پیوست :