[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی» (ماده 2 الحاقی به لایحه)
تاریخ : 1398/08/26
دوره : دهم
شماره ثبت : 419

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی» (ماده 2 الحاقی به لایحه)

چاپی : 16629-1.pdf 16629-1.pdf تاریخ سند : 1398/08/26 شماره چاپ : 1451