1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم
تاریخ : 1398/09/03

نسخه چاپی

عنوان : الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم

چاپی : I-684.pdf I-684.pdf دست‌نویس : ID-684.pdf ID-684.pdf تاریخ سند : 1398/09/03 شماره چاپ : 1685