‹ وضعیت قبلی [1]

2 › مسکوت ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران
تاریخ : 1398/09/11

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران

چاپی : M-568-1700.pdf M-568-1700.pdf تاریخ سند : 1398/09/11 شماره چاپ : 1700