[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاهها
تاریخ : 1398/09/05

نسخه چاپی

عنوان : الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاهها

چاپی : P1-611-1693.pdf P1-611-1693.pdf تاریخ سند : 1398/09/05 شماره چاپ : 1693