[11] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [9]

10 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی
تاریخ : 1398/09/12

نسخه چاپی

عنوان : لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی

چاپی : E1-335-1705.pdf E1-335-1705.pdf تاریخ سند : 1398/09/12 شماره چاپ : 1705