[9] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [7]

8 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها» (ماده (10) جمع بندی کمیسیون)
تاریخ : 1398/09/16
دوره : دهم
شماره ثبت : 476

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها» (ماده (10) جمع بندی کمیسیون)

چاپی : 16391-3.pdf 16391-3.pdf تاریخ سند : 1398/09/16 شماره چاپ : 1662