‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389-18 نوامبر 2010)»
تاریخ : 1398/09/20
دوره : دهم
شماره ثبت : 629

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389-18 نوامبر 2010)»

چاپی : 16754.pdf 16754.pdf تاریخ سند : 1398/09/20 شماره چاپ : 1522