[12] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [10]

11 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا» (اعاده از شورای نگهبان (2))
تاریخ : 1398/09/16
دوره : دهم
شماره ثبت : 337

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا» (اعاده از شورای نگهبان (2))

چاپی : 15732-3.pdf 15732-3.pdf تاریخ سند : 1398/09/16 شماره چاپ : 1679