‹ وضعیت قبلی [12]

13 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: « طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» (اعاده شده از شورای نگهبان)
تاریخ : 1398/09/16
دوره : دهم
شماره ثبت : 367

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: « طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» (اعاده شده از شورای نگهبان)

چاپی : 16076-3.pdf 16076-3.pdf تاریخ سند : 1398/09/16 شماره چاپ : 1618