[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک بند به تبصره(16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور
تاریخ : 1398/09/24

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق یک بند به تبصره(16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور

چاپی : I-690.pdf I-690.pdf دست‌نویس : ID-690.pdf ID-690.pdf تاریخ سند : 1398/09/24 شماره چاپ : 1723