1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اصلاح جزء(۹) بند «ط» تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور"
تاریخ : 1398/09/24

نسخه چاپی

عنوان : اصلاح جزء(۹) بند «ط» تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور"

چاپی : I-691.pdf I-691.pdf دست‌نویس : ID-691.pdf ID-691.pdf تاریخ سند : 1398/09/24 شماره چاپ : 1724