1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : ابطال اجزاء از اسناد مالکیت خاندان پهلوی
تاریخ : 1398/09/24

نسخه چاپی

عنوان : ابطال اجزاء از اسناد مالکیت خاندان پهلوی

چاپی : I-692.pdf I-692.pdf دست‌نویس : ID-692.pdf ID-692.pdf تاریخ سند : 1398/09/24 شماره چاپ : 1725