[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح معافیت یکی از فرزندان ذکور خانواده هایی که اهدای عضو در اثر مرگ مغزی دارند
تاریخ : 1398/09/24

نسخه چاپی

عنوان : طرح معافیت یکی از فرزندان ذکور خانواده هایی که اهدای عضو در اثر مرگ مغزی دارند

چاپی : I-694.pdf I-694.pdf دست‌نویس : ID-694.pdf ID-694.pdf تاریخ سند : 1398/09/24 شماره چاپ : 1727