1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح نحوه اجرای اصل (138) قانون اساسی توسط هیأت وزیران
تاریخ : 1398/09/25

نسخه چاپی

عنوان : طرح نحوه اجرای اصل (138) قانون اساسی توسط هیأت وزیران

چاپی : I-696.pdf I-696.pdf دست‌نویس : ID-696.pdf ID-696.pdf تاریخ سند : 1398/09/25 شماره چاپ : 1729