[11] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [9]

10 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها» (جمع بندی کمیسیون مشترک)
تاریخ : 1398/09/30
دوره : دهم
شماره ثبت : 476

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها» (جمع بندی کمیسیون مشترک)

چاپی : 16391-4.pdf 16391-4.pdf تاریخ سند : 1398/09/30 شماره چاپ : 1662