[10] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [8]

9 › پیشنهاد (ها) نماینده ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : لایحه "درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها"
تاریخ : 1398/09/27

نسخه چاپی

عنوان : لایحه "درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها"

چاپی : P-476-1733.pdf P-476-1733.pdf تاریخ سند : 1398/09/27 شماره چاپ : 1733