[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › پیشنهاد (ها) نماینده ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری
تاریخ : 1398/09/30

نسخه چاپی

عنوان : طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری

چاپی : P-665-1730.pdf P-665-1730.pdf تاریخ سند : 1398/09/30 شماره چاپ : 1730